සහතිකය

 • (බීජිං සිලිකන්) 2022 ඉහළම කර්මාන්ත යුරෝපීය ප්‍රමිතිය
  (බීජිං සිලිකන්) 2022 ඉහළම කර්මාන්ත යුරෝපීය ප්‍රමිතිය
  (බීජිං සිලිකන්) 2022 ඉහළම කර්මාන්ත යුරෝපීය ප්‍රමිතිය
  (බීජිං සිලිකන්) 2022 ඉහළම කර්මාන්ත යුරෝපීය ප්‍රමිතිය
 • ROHS සහ සිලිකොන් රබර් සඳහා වෙනත් සීමා සහිත ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව
  ROHS සහ සිලිකොන් රබර් සඳහා වෙනත් සීමා සහිත ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව
  ROHS සහ සිලිකොන් රබර් සඳහා වෙනත් සීමා සහිත ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව
  ROHS සහ සිලිකොන් රබර් සඳහා වෙනත් සීමා සහිත ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව
 • සිලිකොන් රබර් සඳහා ඉතා ඉහළ උත්සුකතා පරීක්ෂණයක (SVHC) ද්‍රව්‍ය සංස්කරණය කරන්න
  සිලිකොන් රබර් සඳහා ඉතා ඉහළ උත්සුකතා පරීක්ෂණයක (SVHC) ද්‍රව්‍ය සංස්කරණය කරන්න
  සිලිකොන් රබර් සඳහා ඉතා ඉහළ උත්සුකතා පරීක්ෂණයක (SVHC) ද්‍රව්‍ය සංස්කරණය කරන්න
  සිලිකොන් රබර් සඳහා ඉතා ඉහළ උත්සුකතා පරීක්ෂණයක (SVHC) ද්‍රව්‍ය සංස්කරණය කරන්න
 • ආහාර සහ FDA+ Huizhou Jiadehui Industrial Co., Ltd.
  ආහාර සහ FDA+ Huizhou Jiadehui Industrial Co., Ltd.
  ආහාර සහ FDA+ Huizhou Jiadehui Industrial Co., Ltd.
  ආහාර සහ FDA+ Huizhou Jiadehui Industrial Co., Ltd.